Nieuw, toegevoegd en/of aangepast:

29-8-2014: Procedure reservering invoeren is aangepast (HRC | HRC of Procedures en instructies | HRC ) Aangepast
29-8-2014: Factureren, creditnota's en aanmaningen (Handleidingen | handleidingen HRC ) Nieuwe toevoeging 
8-10-2014: Eisen belastingdienst facturen (Handleidingen | handleiding HRC) Nieuw 
8-10-2014: Kiezen geadresseerde voor factuur, relatiegegevens (Handleidingen | handleiding HRC) Nieuw
29-8-2014: Protocol boekingen in HRC (Handleidingen | Handleidingen HRCAangepast
6-7-2014:  Handleiding hoe gebruik je de sjablonen (Handleidingen | handleiding sjablonen ) Aangepast
15-9-2014: Cubby, Werken op afstand en Werken met bestanden in de cloud (Handleidingen | Werken met Cubby) Nieuw

Inleiding

Het ICT-Handboek beschrijft de regels en procedures die gelden voor elke ICT-gebruiker binnen Stichting ZIMIHC huis voor amateurkunst.

Naast dit handboek zijn er handleidingen en instructies beschikbaar waarin bepaalde vaardigheden stapsgewijs en veelal met schermafdrukken worden uitgelegd.

Deze regels en procedures gelden voor een ieder die bij Stichting ZIMIHC huis voor amateurkunst betaald of onbetaald werkzaam is. Ook gelden deze regels en procedures voor huurders bij en gasten van Stichting ZIMIHC huis voor amateurkunst.

Dit ICT-handboek is met ingang van 1 december 2011 voor alle personeelsleden van kracht geworden.

Het ICT-handboek maakt deel uit van de inwerkprocedure van nieuwe medewerkers.

Contact met de afdeling ICT verloopt via dit intranet waar formulieren beschikbaar zijn voor het aanmelden van nieuwe medewerkers, melden van storingen of problemen, het aanvragen van hard- en software, etc.

Behalve de formulieren zijn hier ook de regels en procedures te vinden die gevolgd moeten worden binnen de ICT-omgeving.


Wat doet de afdeling ICT/automatisering?

De netwerk-/systeembeheerder is verantwoordelijk voor de installatie, beheer en onderhoud van computers, randapparatuur, het netwerk en de beveiliging. Daarnaast beheert zij gebruikersaccounts en zorgt voor de beschikbaarheid van de gedeelde netwerkbronnen, zoals bestanden en printers. Bij de afdeling ICT kun je o.a. terecht voor:

  • Het aanvragen van hardware en/of software
  • Het aanvragen van een gebruikersaccount en e-mailadres
  • Hulp en ondersteuning bij problemen
  • Het melden van storingen
  • Gebruikerstrainingen (bedrijfsapplicaties zoals DeskNow, BigBen, HRC en TicketShop)
  • Advies

Om ervoor te zorgen dat de computers en het netwerk goed blijven werken zijn er regels voor gebruik nodig. Gebruikers zijn zich er vaak niet van bewust dat het werken met een computer thuis anders is dan het werken met een computer die deel uitmaakt van een bedrijfsnetwerk. Onschuldig lijkende handelingen kunnen de werking van het netwerk negatief beinvloeden met vervelende gevolgen voor alle medewerkers.
Onder de knop "Afspraken binnen de ICT-omgeving" zijn de regels te vinden die in acht genomen moeten worden bij het gebruik van hardware, software, het netwerk en e-mail.
Deze regels worden uitgebreid behandeld in het ICT-handboek en dient iedereen te kennen. Zij gelden voor iedere medewerker van ZIMIHC huis voor amateurkunst.

Onder de knoppen "Directie, Locatiecoordinator, PZ en Maatwerk" en "Medewerkers" kun je kiezen uit verschillende items, zoals aanvraagformulieren etc. onder de knop "Formulieren", procedures onder de knop "Procedures".

Definities

In de volgende artikelen worden de volgende termen gebruikt:   

PC (systeem):
Personal computer. Onder deze definitie vallen ook draagbare computers zoals laptops.

Randapparatuur:

Hieronder worden componenten zoals monitor, muis, toetsenbord, printer, telefoon, kopieerapparaat, fax, etc. inclusief de benodigde bekabeling verstaan.

ICT-werkplek:

Het geheel van de PC of PCs inclusief de randapparatuur die verbonden zijn met de PC of geplaatst zijn in de directe omgeving van de PC.

Gebruiker:

De persoon die bij de ICT-werkplek werkt voor het uitvoeren van zijn/haar taken.

Hardware:

Het geheel van de PCs, randapparatuur, netwerkapparatuur en servers.

OS (operating system of besturingssysteem):

Windows.

 

Software:

De programmatuur waarmee bepaalde taken kunnen worden verricht.

Netwerk:

Het geheel van netwerkcomponenten, hardware en software.

Afdeling ICT:

Information & Communication Technology. De afdeling ICT wordt bij Stichting ZIMIHC huis voor amateurkunst gevormd door de afdeling systeem- /netwerk- en applicatiebeheer. Omdat deze nauw met elkaar verweven zijn worden zij in dit document verder genoemd als afdeling ICT.


Systeembeheer:

De afdeling die belast is met het systeem- /netwerkbeheer, telecommunicatie en verantwoordelijk is voor het functioneren van alle automatiseringscomponenten die hieronder vallen.

Applicatiebeheer:   

De afdeling die belast is met het applicatiebeheer, het zorg dragen voor de goede werking van programmatuur en het oplossen van storingen binnen applicaties  voor zover de applicatie daarvoor de mogelijkheid biedt.