Arbeidstijd en vrije tijd

Arbeidsduur en arbeidstijden

De normale arbeidsduur, exclusief reistijd voor woon-werk verkeer, bedraagt 36 uur in de week.
Deze uren zijn in de regel verspreid over 5 werkdagen met variabele werktijden.
De werktijden kunnen in principe over de gehele lengte van de dag (en nacht) ingedeeld worden, al naar gelang het werk dit noodzakelijk maakt.
In overleg met de co÷rdinator kunnen medewerkers gevraagd worden om flexibel over 7 dagen te werken.
Werktijden worden indien mogelijk zo snel mogelijk aan de medewerkers doorgegeven.
Wanneer het niet duidelijk is wat de planning is, kan je zelf bellen met de co÷rdinator.
Thuis blijven omdat er geen planning is doorgegeven is uitgesloten.

Per werkdag van 8 uur heb je recht op 3 pauzes. Twee korte pauzes van 10 minuten en een lunchpauze van 30 minuten.
De lunchpauze is voor eigen rekening en wordt in mindering gebracht op het aantal werkuren.

Overwerk en compensatie

Er is sprake van overwerk indien:

Ě         in ÚÚn week het totaal van de arbeidsuren hoger is dan 36 uur of

Ě         in ÚÚn week het totaal van de arbeidsuren hoger is dan het afgesproken aantal parttime uren.

Overwerk gebeurt enkel en alleen in overleg of in opdracht van de co÷rdinator of directeur.

Overwerkuren worden gecompenseerd door tijd. Er worden geen overuren uitbetaald.

De overuren die je opbouwt kun je opnemen als extra verlof (tijd voor tijd). Deze overuren dien je op te nemen in hetzelfde jaar als waarin ze zijn ontstaan. Het opnemen van extra verlof gebeurt altijd in overleg met de co÷rdinator.
Bij uitzondering kan (in individuele gevallen) van deze regel worden afgeweken tot een maximum van 2 werkweken per jaar.

Vakantiedagen

Het vakantiejaar valt samen met het kalenderjaar. Het aantal vakantiedagen bij een fulltime dienstverband bedraagt 24 vakantiedagen van 7,2 uur = 172,80 uur.

Werknemers, die in de loop van het vakantiejaar in dienst treden of de dienst verlaten, hebben voor dat jaar recht op een evenredig deel van het aantal vakantiedagen.

Extra dagen i.v.m. leeftijd:

Leeftijd Verhoging
18 jaar of jonger 3 21,6
19 jaar 2 14,4
20 jaar 1 7,2
21 t/m 29 jaar 0  0
30 t/m 39 jaar 1 7,2
40 t/m 44 jaar 2 14,4
45 t/m 49 jaar 3 21,6
50 t/m 54 jaar 4 28,8
55 t/m 59 jaar 5 36
60 jaar en ouder 6 43,2

In overleg met de leidinggevende kunnen maximaal 2 weken worden meegenomen naar het volgende jaar.
Deze vakantiedagen dienen dan wel  voor 1 juli van dat jaar opgenomen te zijn.
Na 1 juli komen deze vakantiedagen te vervallen, tenzij hiervoor tijdig in overleg met de werkgever, een afwijkende regeling getroffen wordt.
Voor werknemers, die in de loop van het kalenderjaar de dienst verlaten worden tegoeden of tekorten verrekend.

Algemeen erkende feestdagen

Op onderstaande jaarlijkse feestdagen wordt er niet gewerkt, tenzij programmering werk noodzakelijk maken. In dit geval mag er 150% worden geschreven. Deze dagen zijn:

 • Nieuwjaarsdag
 • 1e en 2e Paasdag
 • 1e en 2e Pinksterdag
 • 1e en 2e Kerstdag
 • Hemelvaartsdag
 • Koningsdag
 • Bevrijdingsdag, om de vijf jaar gerekend vanaf 1945.
Verlof

Bijzonder verlof
In onderstaande gevallen heeft de werknemer recht op bijzonder verlof met behoud van salaris:

EÚn week bij:

 • Overlijden van echtgenoot/echtgenote;
 • Overlijden van een bloedverwant eerste of tweede lijn (kinderen,ouders, broers, zussen).

Twee dagen bij:

 • Huwelijk van werknemer;
 • Bevalling echtgenote;
 • Overlijden van een bloedverwant eerste of tweede lijn van de echtgenoot/echtgenote.

EÚn dag bij:

 • Huwelijk van een ouder, schoonouder, eigen of pleegkind, broer, zus, zwager of schoonzus;
 • 25-,40-,50-,of 60-jarig huwelijksjubileum van werknemer, ouders, schoonouders, en grootouders;
 •  bij verhuizing (hooguit 1-maal per jaar);
 • bij ondertrouw ; overlijden van grootouders.

De noodzakelijke tijd voor:

 • het consulteren van een huisarts, tandarts, specialist of andere geneeskundige hulp voor zover dat niet mogelijk is in eigen tijd;
 • sollicitatie ( in overleg met en na goedkeuring van de directie);
 • herhalingsoefeningen, militaire oefeningen of bij het vervullen van een door de wet of overheid opgelegde verplichting die niet buiten de overeengekomen werktijden kan geschieden, wordt verlof verleend voor het vervullen van deze verplichting.

In overleg:

 • in overleg met en met toestemming van de leidinggevende kan voor het doen van examens vrijaf gegeven worden met behoud van salaris, indien het een door werkgever goedgekeurde en bekostigde studie betreft;
 • Buitengewoon verlof in overige niet genoemde gevallen, kan al dan niet met behoud van salaris desgevraagd door de directie worden verleend.

Zwangerschap en bevalling
Een werkneemster heeft in verband met haar bevalling recht op 16 weken verlof met behoud van salaris.
Werkgever zal hierbij naar de wet handelen.
In de regel gaat het zwangerschapsverlof 6 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum in.
Indien gewenst kan de werkneemster ervoor kiezen langer door te werken. Het verlof gaat in dit geval later in.

Onbetaald verlof
Onbetaald verlof kan na goedkeuring van werkgever worden gegeven, tenzij bedrijfsbelangen in het geding komen.
Over de periode van het onbetaald verlof vindt geen uitbetaling plaats van het maandsalaris en vaste kostenvergoedingen, noch vindt over deze periode toekenning van vakantiedagen plaats.
De vakantietoeslag wordt naar verhouding van het aantal niet gewerkte uren ten opzichte van het aantal gewerkte uren verminderd.
Deelname in de pensioenregeling blijft onveranderd van kracht indien dit gebeurt op eigen kosten van werknemer en geen strijdigheid ontstaat met geldende fiscale wet- en regelgeving.

Meldingen
In geval van bijzonder verlof dit graag tijdig melden bij werkgever.
Vakantiedagen, voor zover het een langere periode betreft, minimaal 30 dagen van te voren aanvragen bij leidinggevende.
Hierbij mag de continu´teit het werk nooit in gevaar te komen.
Bij voorkeur vakantie plannen in een rustigere periode.