Inleiding

Het Personeelshandboek ZIMIHC is bestemd voor alle werknemers die in dienst zijn bij ZIMIHC.
Met vragen over het Personeelshandboek kun je terecht bij Personeelszaken.

 

Iedere werknemer ontvangt een exemplaar van dit handboek, wat zowel Werkgever als Werknemer ter goeder trouw zullen naleven en handhaven.
Op het moment dat er een herziend personeelshandboek verschijnt vervalt het tot dan toe geldende handboek.
Wanneer er nieuwe wet- of regelgeving van dwingendrechtelijke aard van toepassing wordt, zal deze wet- of regelgeving de in dit beschreven handboek regels vervangen.

De pdf versie van dit Handboek is opgeslagen in de map: \ZIMIHC\02-ZIMIHC algemeen\Personeelszaken\Personeelsreglement 2015

In dit handboek komen de volgende termen voor:

Werkgever:                                        Stichting ZIMIHC

Werknemer:                                       Degene die met ZIMIHC een arbeidsovereenkomst heeft gesloten

Opdrachtgever:                                  Klant van werkgever waarvoor de medewerker werkzaamheden uitvoert

Maandsalaris:                                     De overeengekomen bruto beloning die maandelijks wordt uitgekeerd

Jaarsalaris:                                        12x het bruto maandsalaris

Jaarinkomen:                                      Het bruto jaarsalaris vermeerderd met de vakantietoeslag

Arbeidsongeschikt:                              Geheel of gedeeltelijk ziek, dan wel geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt in de zin van de wetgeving

Contractvorm:                                        *            onbepaalde tijd

                                                           *            bepaalde tijd

                                                           *            uren

Fulltime dienstverband:                         Een dienstverband van 36 uur per week

Deeltijd dienstverband:                         Dienstverband voor slechts een gedeelte van een gebruikelijke werkweek

Arbeidsduur/ werktijd:                           De overeengekomen werktijd per week