Categorie 2:

Omschrijving/verantwoordelijkheden

Opdrachten met veel verantwoordelijkheid waarbij gebruik wordt gemaakt van het eigen netwerk. De zzp´er krijgt de ruimte om keuzes te maken binnen de vooraf vastgestelde inhoudelijke en financiële kaders en werkt met vooraf vastgestelde begroting.

Kortlopende opdrachten zijn opdrachten die uitgevoerd worden door zzp’ers

Kenmerken van opdrachten die onder niveau 2 vallen zijn:

-          Zelfstandig uitvoeren project

-          Maakt gebruik van eigen netwerk voor uitvoeren van de opdracht

-          Maakt zelfstandig eigen inhoudelijke en financiële keuzes binnen de vooraf vastgestelde kaders.

-          Opdracht duurt langer dan 1 dag maar korter dan 6 maanden

-          Werkt met vooraf gemaakte begroting/budget.

-          Werkt binnen het inhoudelijke en financiële kader dat vooraf is vastgesteld.

Voorbeelden Categorie 2

-          Lasy Sunday Afternoon

-          Projectleider

-          Trainers met specifieke kennis of vaardigheid. Hoog niveau, kortlopend

-          Specifieke opdrachten binnen een project, communicatie/marketing

Waar moet de zzp'er aan voldoen?

-          De zzp’er moet in het bezit zijn van een geldige VAR en dient deze aan te leveren vóór het begin van de opdracht. Een geldige VAR is voorwaarde om tot uitbetaling over te gaan.

-          De zzp’er dient de veiligheids- en/of huisregels gelezen en ondertekend te hebben (indien van toepassing).

-          Pas na volledige afronding van de opdracht vindt de laatste betaling plaats. Bij deze afronding hoort ook het evaluatiegesprek.

Richtprijs
Het overzicht is op te vragen bij de medewerker P&O Marjon van Laarhoven
Procedure Categorie 2:
Stap 1: Aanvraagformulier zzp'er

-          Invullen ‘Aanvraagformulier zzp’er’ (\02-ZIMIHC algemeen\Personeelszaken\ZZP\2015.Beleid en procedures)

-          Nadat alle vragen ingevuld zijn, het formulier mailen naar Personeelszaken, Marjon van Laarhoven.

-          Na goedkeuring van Personeelszaken kan er, in overleg, een zzp’er gekozen worden die over de vaardigheden beschikt die nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht.   

Stap 2: Overeenkomst van Opdracht

Na het selecteren van de geschikte zzp’er kan er over gegaan worden tot het opstellen van een ‘Overeenkomst van opdracht’ ( Op te vragen bij P&O Marjon van Laarhoven). In het document ‘toelichting Overeenkomst’ is een uitleg van de verschillende artikelen terug te vinden.

Stap 3: Afspraken

In het document Overeenkomst van opdracht categorie 2, staan nog geen afspraken vermeld. In de overeenkomst moeten de volgende onderdelen nog toegevoegd worden:

-          Gemaakte afspraken (wat is het eindresultaat? Wat wordt er verwacht?, staat al vermeld op het ‘aanvraagformulier zzp’er’, dit kan als basis worden gebruikt.)

-          De afgesproken prijs, welk bedrag ontvangt de zzp’er?

-    De dag en duur van de opdracht.

Stap 4: Ondertekenen Overeenkomst

De overeenkomst van opdracht wordt opgesteld of gecontroleerd door Personeelszaken, deze controleert of de (prijs)afspraken overeenkomen met het aanvraagformulier en zorgt voor ondertekening van de overeenkomst door de directeur.

Wanneer de opdracht ondertekend wordt en de prijs overeenkomt met het ‘aanvraagformulier zzp’er’, kan er van het aanvraagformulier een kopie aan de afdeling Administratie gegeven worden.
De Administratie kan dan waarborgen dat de zzp’er niet meer factureert en de betaling eventueel stopzetten als het afgesproken bedrag is bereikt.  
 

Stap 5: Beoordeling

Na afronding van de opdracht volgt de beoordeling. In het document is een standaard format voor het beoordelen van opdrachten die onder categorie 2 vallen terug te vinden. Met behulp van dit document kan er eenvoudig geëvalueerd worden. Doordat de beoordeling volgens een vastte vragenlijst plaatsvindt, kan er in de toekomst een vergelijking gemaakt worden tussen de verschillende zzp’ers en kun je makkelijk zien welke zzp’er geschikt is voor welke opdracht.

Vul het webformulier in of mail de ingevulde beoordeling naar de afdeling Personeelszaken.

Locatie bestanden: \02-ZIMIHC algemeen\Personeelszaken\ZZP\2015.Beleid en procedures.