Categorie 3:

Omschrijving/verantwoordelijkheden

Zzp´er is eindverantwoordelijke voor het project en maakt gebruik van zijn eigen netwerk en expertise om dit succesvol af te ronden. Opdrachten met veel verantwoordelijkheid waarbij gebruik wordt gemaakt van het eigen netwerk. Zzp’er is, in overleg met ZIMIHC, verantwoordelijk voor het schetsen van de inhoudelijke en financiële kaders.

Kenmerken van opdrachten die onder niveau 3 vallen zijn:

-          Verantwoordelijk voor fondsenwerving.

-          Projecten hebben nationale of internationale uitstraling

-          Kaders worden door zzp’er in overleg met ZIMIHC geschetst. Zowel de financiële als inhoudelijk kaders.

-          Opdracht duurt langer dan 1 dag maar korter dan 12 maanden

-          Opdracht vraagt zeer specifieke deskundigheid

Voorbeelden Categorie 3

-          U-rule

-          Europese Brassband

-          Wasbi

-          Europa Cantat

-          Tour de France

-          CALXL

Waar moet de zzp'er aan voldoen?

-          De zzp’er moet in het bezit zijn van een geldige VAR en dient deze aan te leveren vóór het begin van zijn opdracht. Een geldige VAR is voorwaarde om tot uitbetaling over te gaan.  

-          De zzp’er dient de veiligheids- en/of huisregels gelezen en ondertekend te hebben (indien van toepassing).

-          Pas na volledige afronding van de opdracht vindt de laatste betaling plaats. Bij deze afronding hoort ook het evaluatiegesprek.

Richtprijs
Overzicht is op te vragen bij de medewerker P&O Marjon van Laarhoven.
Procedure Categorie 3:
Stap 1: Aanvraagformulier zzp'er

-          Invullen ‘Aanvraagformulier zzp’er (\02-ZIMIHC algemeen\Personeelszaken\ZZP\2015.Beleid en procedures). Nadat alle vragen ingevuld zijn, het formulier mailen naar Personeelszaken, Marjon van Laarhoven.

-          Na goedkeuring van Personeelszaken kan er, in overleg, een zzp’er gekozen worden die over de vaardigheden beschikt die nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht.   

Stap 2: Overeenkomst van Opdracht

Het selecteren van de juiste zzp’er gebeurd in overleg met de afdeling Personeelszaken. Personeelszaken dient eerst de aanvraag goed te keuren. Vervolgens wordt er gezocht naar de geschikte kandidaat pas bij goedkeuring van de geselecteerde zzp’er kan er overgegaan worden tot de volgende stap. In het document ‘toelichting Overeenkomst’ is een uitleg van de verschillende artikelen terug te vinden.

Stap 3: Afspraken

In het document Overeenkomst van opdracht categorie 3, op te vragen bij de afdeling P&O, staan nog geen afspraken vermeld. Dit dient nog door de inlener toegevoegd te worden. Dit gebeurt in overleg met Personeelszaken.
In de overeenkomst moeten de volgende onderdelen nog toegevoegd worden:

-          Gemaakte afspraken (wat is het eindresultaat? Wat wordt er verwacht?, staat al vermeld op het ‘aanvraagformulier zzp’er’, dit kan als basis worden gebruikt.)

-          De afgesproken prijs, welk bedrag ontvangt de zzp’er? 

-   De duur van de opdracht.

Stap 4: Ondertekenen Overeenkomst

De overeenkomst van opdracht wordt gemaakt/gecontroleerd door Personeelszaken, deze controleert of de (prijs)afspraken overeenkomen met het aanvraagformulier en ondertekent de overeenkomst.

Wanneer de opdracht ondertekend wordt en de prijs overeenkomt met het ‘aanvraagformulier zzp’er’, kan er van het aanvraagformulier een kopie aan de afdeling Administratie gegeven worden.
De Administratie kan dan waarborgen dat de zzp’er niet meer factureert en de betaling eventueel stopzetten als het afgesproken bedrag is bereikt.

Stap 5: Beoordeling

Na afronding van de opdracht volgt de beoordeling. In het document is een standaard format voor het beoordelen van opdrachten die onder categorie 3 vallen terug te vinden. Met behulp van dit document kan er eenvoudig geëvalueerd worden. Doordat de beoordeling volgens een vastte vragenlijst plaatsvindt, kan er in de toekomst een vergelijking gemaakt worden tussen de verschillende zzp’ers en kun je makkelijk zien welke zzp’er geschikt is voor welke opdracht.

Vul het webformulier in of mail de ingevulde beoordeling naar de afdeling Personeelszaken.

Locatie bestanden: \02-ZIMIHC algemeen\Personeelszaken\ZZP\2015.Beleid en procedures.