ZIMIHC en het beleid op zzp'ers

 In dit document staat beschreven hoe je als ZIMIHC medewerker gebruik kan maken van zzp’ers.

 

Om te waarborgen dat de zzp’ers die worden ingehuurd ook echt nodig zijn en goed werk leveren zijn er een aantal regels vastgesteld voor het inhuren van zzp’ers. Op deze manier kan gewaarborgd worden dat er:

-          Alleen zzp’ers ingehuurd worden voor opdrachten die echt nodig zijn.

-          Binnen het budget gewerkt wordt en de betaling van de zzp’er gewaarborgd kan worden.

-          Geen beslissingen genomen worden door mensen, die daar niet bevoegd voor zijn.

Voordat er gekozen wordt voor externe inhuur moet er aan een aantal voorwaarden voldaan zijn. Deze voorwaarden moeten worden vastgelegd en aan de voorwaarden moet worden voldaan vóór het aangaan van een overeenkomst van opdracht.  

-          De opdracht kan niet door iemand intern uitgevoerd worden.

-          De omvang en omschrijving van de opdracht zijn helder en duidelijk geformuleerd.

-          Er is voldoende budget voor het inhuren van een zzp’er.

-          Het maximale bedrag dat aan de inhuur van een zzp’er uitgegeven kan worden, ligt vast.

-          Er wordt volgens de door ZIMIHC opgestelde procedures/handboeken gewerkt tijdens het inhuurproces.

-          De eisen waar een zzp’er aan moet voldoen zijn duidelijk (VAR etc.).  

Om het werken met de zzp’ers eenvoudiger te houden en ervoor te zorgen dat er voor elke opdracht de juiste afspraken worden gemaakt, is er een verdeling gemaakt tussen verschillende categorieën. Met behulp van die categorieën kun je eenvoudig zien welke stappen je moet volgen en wordt de kans op fouten minder groot. Hieronder worden de categorieën kort omschreven zodat je kunt zien welke opdracht in welke categorie hoort. Kies daar vervolgens ook de juiste procedure bij.

Categorie 1:

In deze categorie vallen de opdrachten die relatief weinig verantwoordelijk vragen of een zeer specifieke deskundigheid vragen. Voor prijzen zie het aparte document.


Kenmerken van opdrachten van niveau 1 zijn:

-          De opdracht is eenduidig en van zeer korte duur (max. 1 dag –  1 week)

-          De opdrachtnemer draagt relatief weinig verantwoordelijkheid. Met uitzondering opdrachten voor theatertechnici.

Voorbeelden van opdrachten die in categorie 1 vallen zijn:

-          Sjouwen/opbouwen tijdens een project

-          Schoonmaken

-          Fotograaf

Categorie 2:

In categorie 2 vallen opdrachten die relatief veel verantwoordelijkheid vragen en waarbij gebruik gemaakt wordt van het eigen netwerk. De zzp’er krijgt de ruimte om keuzes te maken binnen de vooraf vastgestelde inhoudelijke en financiële kaders.

Kenmerken van opdrachten die in categorie 2 vallen zijn:

-          Maakt gebruik van eigen netwerk voor uitvoeren van de opdracht

-          Maakt zelfstandig eigen inhoudelijke en financiële keuzes binnen de vooraf vastgestelde kaders.

-          Opdracht duurt langer dan 1 dag maar korter dan 6 maanden

-          Werkt met vooraf gemaakte begroting/budget.

-          Werkt binnen het inhoudelijke en financiële kader dat vooraf is vastgesteld.

-          Voor prijzen en budget zie apart document

Voorbeelden opdrachten in categorie 2:

-          Lasy Sunday afternoon

-          Projectleiders

-          Trainers Met specifieke kennis of vaardigheid. Hoog niveau, kortlopende

-          Specifieke opdrachten binnen een project, communicatie/marketing

Categorie 3:

Bij de opdrachten die in deze categorie vallen is de zzp’er eindverantwoordelijke voor het project en maakt hij gebruik van zijn eigen netwerk en expertise om dit succesvol af te ronden. Opdrachten met veel verantwoordelijkheid waarbij gebruik wordt gemaakt van het eigen netwerk. Zzp’er is, in overleg met ZIMIHC, verantwoordelijk voor het schetsen van de inhoudelijke en financiële kaders.

Kenmerken van opdrachten die onder niveau 3 vallen zijn:

-          Verantwoordelijk voor fondsenwerving.

-          Projecten hebben nationale of internationale uitstraling

-          Kaders worden door zzp’er in overleg met ZIMIHC geschetst. Zowel de financiële als inhoudelijk kaders.

-          Opdracht duurt langer dan 1 dag maar korter dan 12 maanden

-          Voor prijzen en budget zie apart document

Voorbeelden Categorie 3:

-          U-rule

-          Europese Brassband

-          Wasbi

-          Europa Cantat

-          Tour de France

-          CALXL

Categorie Techniek:

De technici hebben hun eigen verantwoordelijkheid en houden zich hierbij aan de vooraf overeengekomen afspraken en inhoudelijke kaders.

Voorbeelden Categorie Techniek:

-          Zaaltechnicus

-          Dag techniek bij project/evenement

Categorie Vrijwilliger wordt zzp'er:

Deze categorie is speciaal voor vrijwilligers van ZIMIHC, mensen die nu op vrijwillige basis of voor een vrijwilligersvergoeding werkzaam zijn maar die nu of in de toekomst een betaalde opdracht uit willen voeren voor ZIMIHC.